Do podstawowych obszarów działalności WCPR należy: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków tych rodzin i placówek opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz integracja uchodźców.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. W przezwyciężaniu sytuacji, których mieszkańcy Warszawy nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wsparciem służą ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Strona internetowa WCPR