We wtorek 27 października w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej ,,Ośrodek Nowolipie” odbyła się konferencja pt. ,,W drodze do niezależności osób niepełnosprawnych – asystentura z pasją” zorganizowana razem z Fundacją Imago w ramach projektu ,,Koalicja na rzecz usług asystenckich” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

W założeniu konferencja miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami już realizującymi usługi asystenckie, a także tymi, które są zainteresowane ich świadczeniem. Konferencja została podzielona na dwa bloki prezentacji poświęcone dobrym praktykom organizacji usług asystenckich.

W pierwszym bloku udział wzięły cztery osoby: Pani Joanna Zarzycka ze Stowarzyszenia FAON, Pan Krzysztof Kotyniewicz – sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, Pani Katarzyna Podgórska-Żak z Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”, Pani Beata Karlińska z Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Pani Magdalena Olędzka z Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej ,,Ośrodek Nowolipie”.

Pani Joanna Zarzycka przedstawiła realizowany przez Stowarzyszenie FAON projekt pogotowia asystenckiego oraz perspektywy rozwoju usług asystenckich w kontekście ograniczeń terytorialnych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Następnie Pan Krzysztof Kotyniewicz opowiedział o usługach asystenta oraz tłumacza języka migowego realizowanych przez Polski Związek Głuchych. Z kolei Pani Beata Karlińska omówiła usługi osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej świadczone przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Po tym wystąpieniu Pani Magdalena Olędzka z CUSiSKPS ,,Ośrodek Nowolipie” omówiła usługi asystenckie realizowane w Warszawie w ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej mówiąc o kluczowych procesach i podstawowych wyzwaniach w zarządzaniu usługami.

Drugą część konferencji poprzedziła przerwa kawowa podczas, której prelegenci oraz pozostali zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia i zapoznania się z działaniami Ośrodka Nowolipie skierowanymi do osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

W drugiej części konferencji głos zabrali: Pani Katarzyna Podgórska-Żak z Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku” , Pani Agnieszka Maj, Pan Dawid Zieliński z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz Pan Piotr Kuźniak z Fundacji IMAGO.

Katarzyna Podgórska-Żak przedstawiając działalność Centrum Asystenta realizowanego przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku” dokonała jednocześnie porównania specyfiki asystentury dla dzieci i młodzieży w zestawieniu asystentury dla dorosłych. Temat ten był kontynuowany w kolejnym wystąpieniu Agnieszki Maj oraz Dawida Zielińskiego, którzy zaprezentowali usługi asystenckie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w ramach projektu BSA Teatr Grodzki. Zwrócono uwagę na wpływ asystenta na rodzinę oraz dziecko, a także problemy związane ze współpracą z rodzicami. Przedostatnią część prezentacji zakończyło wystąpienia Pan Piotra Kuźniaka z Fundacji IMAGO, w którym przedstawił usługi asystentów w kontekście usług przerwy regeneracyjnej.
Konferencję zwieńczyła dyskusja plenarna moderowana przez Pana Piotra Kuźniaka Prezesa Fundacji IMAGO. Udział w niej wzięli Pan Krzysztof Kosiński - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych MPiPS, Pan Sławomir Lipke – Zastępca Dyrektora CUSiSKPS „Ośrodek Nowolipie”, Pani Agnieszka Maj z Bielskiego Stowarzyszenia Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Pani Beata Karlińska z Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.

Warto podkreślić, że uczestnicy konferencji jako pierwsi, dowiedzieli się od Pana Krzysztofa Kosińskiego Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o rychłej publikacji, podpisanego w ostatnich dniach, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Zmiany te - jak liczymy- będą ważnym, ale nie jedynym impulsem do rozwoju usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą i konstruktywną dyskusję.

4

Krzysztof Kotyniewicz podczas prezentacji usług asystenckich świadczonych przez Polski Związek Głuchych

2

Uczestnicy konferencji podczas jednego z wystąpień

5

Magdalena Olędzka z Ośrodka Nowolipie prezentująca usługi asystenckie w Warszawie

1

Panel dyskusyjny. Po lewej Piotr Kuźniak Prezes Fundacji IMAGO, po prawej: Krzysztof Kosiński
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych