I. Zasady ogólne

1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie m.st. Warszawy.
2. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego lub znacznego
stopnia niepełnosprawności, zwane dalej „klientami”,
3. Realizatorem usług jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
„Ośrodek Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B w Warszawie.
4. Usługi realizowane są przez asystentów osób niepełnosprawnych zwanych dalej „asystentami”,
zatrudnianymi przez „Ośrodek Nowolipie”.
5. Usługi mogą być także realizowane w miarę potrzeb oraz możliwości przy udziale stażystów,
praktykantów i wolontariuszy.
6. Usługi prowadzone są w sposób, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb osób
niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich zgłaszanych w innych jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy.
7. Usługi mogą być także realizowane w ramach:

a) odrębnych projektów realizowanych przez „Ośrodek Nowolipie”,
b) projektów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne m. st. Warszawy na podstawie
porozumienia pomiędzy „Ośrodkiem Nowolipie” a odpowiednią jednostką organizacyjną
m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zachowania zasad ogólnych Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

8. Realizując usługi Ośrodek Nowolipie kieruje się poniższymi zasadami:

a) zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru
wartości i celów życiowych klienta,
b) zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do klienta, jego niepowtarzalnej
osobowości, z jej prawami i potrzebami,
c) zasada poufności ‒ respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych
od klienta bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków
wynikających z przepisów obowiązującego prawa),
d) zasada prawa do samostanowienia – prawo klienta do wolności i odpowiedzialności
za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),
e) zasada udostępniania zasobów - zobowiązanie do poszukiwania możliwości
zaspokojenia uzasadnionych potrzeb klientów związanych z występowaniem przyczyn
korzystania z usług,
f) zasada neutralności – poszukiwanie sposobów rozwiązań związanych z powodem, dla
którego klient korzysta z usług, niezależnie od poglądów i postaw przyjmowanych przez
pracowników „Ośrodka Nowolipie” i klientów,
g) zasada obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronne, oparte na profesjonalnej
wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji
która jest przyczyną korzystania przez klienta z usług,
h) zasada dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie podczas
realizacji usług korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego klienta.

9. „Ośrodek Nowolipie” dba o odpowiednie wykształcenie i przygotowanie kadry do realizacji
usług.
10. „Ośrodek Nowolipie” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie
świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.
11. „Ośrodek Nowolipie” ubezpiecza asystentów od odpowiedzialności cywilnej.
12. „Ośrodek Nowolipie” ma prawo odmówić zrealizowania usług:

a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, stażystów,
wolontariuszy lub osób trzecich,
b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody
osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,
c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym (w takim
przypadku Ośrodek Nowolipie, kieruje prośbę o rozpatrzenie możliwości udzielenia
odpowiedniej pomocy do właściwego ośrodka pomocy społecznej).

13. W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.

II. Zakres usług asystenckich

1. Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu
się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
2. Zakres usług podstawowych:

1) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez klienta miejsce (np. dom,
praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.),
2) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe,
4) Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na wczasy lub turnusy rehabilitacyjne,
5) Pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest
czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze
jednorazowo do 5 kg),
6) W przypadku osób przyjeżdżających do Warszawy, odbiór klienta z dworca/lotniska
i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce,
7) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile
urząd ich nie zapewnia, dotarcie z klientem do urzędu i dyskretna pomoc w kontaktach
z urzędem),
8) Pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,
9) Czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego
czytania.
10) Pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego
pisania ręcznego, czy komputerowego.
11) Pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych:
basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych,
możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

3. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do
zakresu usług podstawowych, wymienionych w pkt. 2. tj.:

a) pomoc w ubieraniu się,
b) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych
c) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

4. Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi
w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I. Zasady ogólne.
5. Usługi asystenckie wspierające aktywność klienta realizowane są w pierwszej kolejności.
6. Usługi nie są świadczone w miejscach, w których usługi powinny być świadczone na
podstawie odrębnych przepisów lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę (tj. w
szczególności w domach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej).
7. W przypadku konieczności dojazdu klienta poza m.st. Warszawa, usługi asystenckie mogą być
świadczone w odległości do 50 km od centrum Warszawy.

III. Ramy czasowe realizacji usług asystenckich

1. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 22.00, w szczególnych przypadkach
czas realizacji zadań może być zmieniony.
2. Klient może korzystać z usług asystenckich w podstawowym czasie usługi
w wymiarze 1 godziny, do sześciu godzin w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach
częstotliwość i czas realizacji usług mogą być zwiększone.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego
asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin
realizacji usługi.
4. Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

IV. Odpłatność za usługi asystenckie

1. Opłata za usługę wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
2. Opłata pobierana jest przez asystenta z góry za pokwitowaniem KP.
3. W przypadku niewniesienia opłaty usługa nie jest realizowana.
4. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety
wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta
z warszawskiej komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.
5. Opłata za usługi nie jest zwracana w przypadku skrócenia pierwotnie planowanego czasu
usługi.
6. W przypadku niewykonania usługi z winy Ośrodka Nowolipie, zwrotowi podlega wniesiona
opłata w wysokości kwoty proporcjonalnej do czasu niewykonanej usługi.
7. W przypadku, o których mowa w Rozdziale I. Zasady ogólne pkt. 7 odpłatność i ewentualne
zasady odpłatności ustalane są odrębnie.

V. Zgłaszanie potrzeb w zakresie usług asystenckich

1. Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne
oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia
Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” ul. Nowolipie 25B, 01-011 Warszawa, nr pok.
103, telefon 22-887-33-20, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
2. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-18.00.
3. Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia przyjmowane są także za
pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych).
4. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do
kontaktu,
d) rodzaj niepełnosprawności oraz inne ograniczenia osoby niepełnosprawnej w zakresie
komunikowania się lub poruszania się,
e) oczekiwania dotyczące usług asystenckich (np. zakres, czas, częstotliwość, miejsce).

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzające
zaliczenie do niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie
równoważne.
6. Dopuszcza się możliwość przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności asystentowi osoby
niepełnosprawnej podczas pierwszego kontaktu z asystentem.
7. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatorów
zatrudnionych w „Ośrodku Nowolipie”.
8. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy
koordynatorem a osobą niepełnosprawną lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.
9. Asystenci nie są upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń od osób niepełnosprawnych, a także
do ustalania czasu i zakresu usług. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy
asystentów są niezwłocznie przekazywane koordynatorom.
10. Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia
w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji.
11. Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia
miesiąca poprzedzającego zlecenia.
12. Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień
zaplanowanej usługi zlecenia.

VI. Sposób realizacji usług asystenckich

1. Usługi asystenckie realizowane są przez asystentów lub inne upoważnione osoby, o których
mowa w pkt. 5 w Rozdziale I. Zasady ogólne.
2. Usługi asystenckie realizowane są w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem
a klientem.
3. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niepełnosprawnej
i asystenta.
4. Podmiotem pracy asystenta jest klient. Asystent podkreśla decydujący wpływ klienta na
podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową.
5. Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością
klienta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze
stawianych społecznie oczekiwań.
6. Asystenta i klienta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
7. Każda realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w „Ośrodku Nowolipie”
i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystentów.
8. Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy
w określonych czynnościach i zamierzeniach.
9. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustaleniu i potwierdzeniu takiej
możliwości z koordynatorem.
10. Prócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy
sytuacji i funkcjonowania klienta.
11. W uzasadnionych sytuacjach (np. praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie) asystent sam
planuje szczegółowe zajęcia na czas usługi i proponuje je klientowi.
12. Usługa rozpoczyna się wniesieniem przez klienta opłaty i wypisaniem przez asystenta
potwierdzenia KP. Usługa kończy się potwierdzeniem pracy asystenta (podpisaniem Karty
Zlecenia).
13. Podczas pierwszej usługi klient zapoznawany jest z zakresem pomocy Programu i zasadami
realizacji usług.

VII. Pozostałe zasady realizacji usług

1. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację
usługi jeżeli:

- zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta,
klienta, osób trzecich,
- agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie
z zasadami regulaminu,
- zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania
prawa,
- pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.
W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym,
informując o tym niezwłocznie koordynatora.

2. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno asystent jak i klient
zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb i „Ośrodka Nowolipie”.
3. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są
monitorowane przez „Ośrodek Nowolipie”. Monitoring realizowany jest bezpośrednio
w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta sposób.
4. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na
udzielanie „Ośrodkowi Nowolipie” informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości
usług.
5. Asystent legitymuje się identyfikatorem wydanym przez „Ośrodek Nowolipie” zawierającym
co najmniej: imię i nazwisko asystenta, zdjęcie asystenta, logo programu Asystent Osoby
Niepełnosprawnej, adres i telefon „Ośrodka Nowolipie”, numer i datę ważności identyfikatora.
6. Dotychczasowe identyfikatory używane są do czasu wydania identyfikatorów, o których mowa
w pkt. 5, nie dłużej jednak niż do 15 maja 2012 r.
7. Szczegółowe procedury realizacji Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, określane są
na podstawie zarządzeń organizacyjnych i porządkowych wydawanych przez Dyrektora
„Ośrodka Nowolipie”.