I.      Zasady ogólne

1.     Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie m.st. Warszawy.

 1. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego lub znacznego  stopnia niepełnosprawności, zwane dalej „klientami”,
 2. Realizatorem usług jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B w Warszawie, zwane dalej „Centrum”.
 3. Usługi realizowane są przez asystentów osób niepełnosprawnych zwanych dalej „asystentami”, zatrudnianymi przez Centrum.
 4. Usługi mogą być także realizowane w miarę potrzeb oraz możliwości przy udziale stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
 5. Usługi prowadzone są w sposób, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich zgłaszanych w innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy.
 6. Usługi mogą być także realizowane w ramach:

a)     odrębnych projektów realizowanych przez Centrum,

b)     projektów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne m. st. Warszawy na podstawie porozumienia pomiędzy Centrum a odpowiednią jednostką organizacyjną m.st. Warszawy,

z zastrzeżeniem zachowania zasad ogólnych Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

 1. Realizując usługi Centrum kieruje się poniższymi zasadami:

a)     zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości i celów życiowych klienta,

b)     zasada  indywidualizacji  –  podmiotowego  podejścia  do  klienta,  jego  niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami,

c)     zasada  poufności ‒   respektowania  prywatności  i  nieujawniania  informacji  uzyskanych  od klienta  bez  jego  wiedzy  i  zgody  osobom  trzecim  (z wyłączeniem  wyjątków  wynikających  z przepisów obowiązującego prawa),

d)     zasada  prawa  do  samostanowienia  –  prawo  klienta  do  wolności  i  odpowiedzialności  za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),

e)     zasada  udostępniania  zasobów  -  zobowiązanie  do  poszukiwania  możliwości  zaspokojenia  uzasadnionych  potrzeb  klientów  związanych  z występowaniem przyczyn korzystania z usług,

f)      zasada neutralności  – poszukiwanie sposobów rozwiązań związanych z powodem, dla  którego  klient korzysta  z  usług,  niezależnie od poglądów i postaw przyjmowanych przez pracowników Centrum i klientów,

g)     zasada  obiektywizmu  (nieoceniania)  –  wszechstronne,  oparte    na  profesjonalnej  wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji która jest przyczyną korzystania przez klienta z usług,

h)     zasada  dobra  rodziny  i  poszczególnych  jej  członków  –  uwzględnienie  podczas realizacji usług korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego klienta.

9.     Centrum dba o odpowiednie wykształcenie i przygotowanie kadry do realizacji usług.

10.  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.

11.  Centrum ubezpiecza asystentów od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Centrum ma prawo odmówić zrealizowania usług:

a)     w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich, 

b)     w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,

c)     o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym (w takim przypadku Centrum, kieruje prośbę o rozpatrzenie możliwości udzielenia odpowiedniej pomocy do właściwego ośrodka pomocy społecznej).

13.  W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

II.   Zakres usług asystenckich

1.     Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu,  oraz pomoc w komunikowaniu się.

2.     Zakres usług podstawowych:

1)       Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez klienta miejsce (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.),

2)       Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

3)       Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe,

4)       Pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach  na  wczasy lub turnusy rehabilitacyjne,

5)       Pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

6)       W przypadku osób przyjeżdżających do Warszawy, odbiór klienta z dworca/lotniska i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce,

7)       Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z klientem do urzędu i dyskretna pomoc w kontaktach z urzędem),

8)       Pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,

9)       Czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

10)   Pomoc w pisaniu pism, listówosobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

11)   Pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

$3.     Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, asystenci świadczą usługi towarzyszące do  zakresu usług podstawowych, wymienionych w pkt. 2. tj.:

a)       pomoc w ubieraniu się,

b)       pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych

c)       pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

4.     Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I. Zasady ogólne.

5.     Usługi asystenckie wspierające aktywność klienta realizowane są w pierwszej kolejności. 

6.     Usługi nie są świadczone w miejscach, w których usługi powinny być świadczone na podstawie odrębnych przepisów lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę (tj. w szczególności w domach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej).

7.     W przypadku konieczności dojazdu klienta poza m.st. Warszawa, usługi asystenckie mogą być świadczone w odległości do 50 km od centrum Warszawy.

III.           Ramy czasowe realizacji usług asystenckich

1.    Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 22.00, w szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony.

2.    Klient może korzystać z usług asystenckich w podstawowym czasie usługi w wymiarze 1 godziny, do sześciu godzin w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach częstotliwość i czas realizacji usług mogą być zwiększone.

3.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.

4.    Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

IV.Odpłatność za usługi asystenckie

 1. Opłata za usługę wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 2. Opłata pobierana jest przez asystenta z góry za pokwitowaniem KP.
 3. W przypadku niewniesienia opłaty usługa nie jest realizowana.
 4. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z warszawskiej komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.
 5. Opłata za usługi nie jest zwracana w przypadku skrócenia pierwotnie planowanego czasu usługi.
 6. W przypadku niewykonania usługi z winy Centrum, zwrotowi podlega wniesiona opłata w wysokości kwoty proporcjonalnej do czasu niewykonanej usługi.
 7. W przypadku, o których mowa w Rozdziale I. Zasady ogólne pkt. 7 odpłatność i ewentualne zasady odpłatności ustalane są odrębnie.

V.    Zgłaszanie potrzeb w zakresie usług asystenckich

1.     Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa, telefon 22-887-33-20, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.     Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-18.00.

3.     Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób niepełnosprawnych).

4.     Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące informacje:

a)     imię i nazwisko,

b)     adres zamieszkania,

c)     dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,

d)     rodzaj niepełnosprawności oraz inne ograniczenia osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się,

e)     oczekiwania dotyczące usług asystenckich (np. zakres, czas, częstotliwość, miejsce).

5.     Do zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzające zaliczenie do niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie równoważne.

6.     Dopuszcza się możliwość przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności asystentowi osoby niepełnosprawnej podczas pierwszego kontaktu z asystentem.

7.     Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatorów zatrudnionych w Centrum.

8.     Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niepełnosprawną lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.

9.     Asystenci nie są upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń od osób niepełnosprawnych, a także do ustalania czasu i zakresu usług. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy asystentów są niezwłocznie przekazywane koordynatorom.

 10.  Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji.

 11.  Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenia.12.  Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi zlecenia.

VI.Sposób realizacji usług asystenckich

1.     Usługi asystenckie realizowane są przez asystentów lub inne upoważnione osoby, o których mowa w pkt. 5 w Rozdziale I. Zasady ogólne.

2.     Usługi asystenckie realizowane są w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem a klientem.

3.     Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niepełnosprawnej i asystenta.

4.     Podmiotem pracy asystenta jest klient. Asystent podkreśla decydujący wpływ klienta na podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową.

5.     Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością klienta,  stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.

6.     Asystenta i klienta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.

7.     Realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w Centrum i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystentów.

8.     Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach.

9.     Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustaleniu i potwierdzeniu takiej możliwości z koordynatorem.

10.  Prócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania klienta.

11.  W uzasadnionych sytuacjach (np. praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie) asystent sam planuje szczegółowe zajęcia na czas usługi i proponuje je klientowi.

12.  Usługa rozpoczyna się wniesieniem przez klienta opłaty i wypisaniem przez asystenta potwierdzenia KP. Usługa kończy się potwierdzeniem pracy asystenta (podpisaniem Karty Zlecenia).

13.  Podczas pierwszej usługi klient zapoznawany jest z zakresem pomocy Programu i zasadami realizacji usług.

VII.         Pozostałe zasady realizacji usług

1.     Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:

·       zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta, klienta, osób trzecich,

·       agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu,

·       zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,

·       pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

2.     W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno asystent jak i klient zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Centrum.

3.     W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Centrum. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta sposób.

4.     Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na udzielanie Centrum informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.

5.     Asystent legitymuje się identyfikatorem wydanym przez Centrum zawierającym co najmniej: imię i nazwisko asystenta, zdjęcie asystenta, logo Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, adres i telefon Centrum, numer i datę ważności identyfikatora.

6.     Szczegółowe procedury realizacji Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, określane są na podstawie zarządzeń organizacyjnych i porządkowych wydawanych przez Dyrektora Centrum.